Powered by JS Network Solutions
 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Tímto dokumentem informuje MoraviaPharm s.r.o.(dále jen MoraviaPharm)  osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci činnosti MoraviaPharm  zpracovávány (dále „subjekty údajů") o jejich právech souvisejících s daným zpracováním. Při zpracovávání se Úřad řídí právními předpisy, které se týkají zpracování osobních údajů, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

MoraviaPharm  nakládá s osobními údaji s řádnou péčí a chrání je v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků.

Tento dokument je dle potřeby aktualizován.


Správce

Správcem osobních údajů je MoraviaPharm s.r.o. . Správce údaje, které získal k naplnění jednoho nebo více účelů, shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Úřad proto průběžně zavádí a aktualizuje vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany osobních údajů.


Zpracovávané údaje

Osobní údaje zpracovává MoraviaPharm  tak, aby jejich okruh byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou shromažďovány. Zároveň dodržuje zákonné povinnosti a chrání své oprávněné zájmy. K osobním údajům mají přístup zaměstnanci dle jejich pracovních povinností. O činnostech zpracování vede MoraviaPharm  záznamy.

Osobní údaje, které může MoraviaPharm  zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů:

 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, podpis, u fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo aj.);
 • kontaktní údaje – údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem zpětného kontaktu ze strany MoraviaPharm (např. e-mail, telefonní číslo apod.);
 • údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání.


Proč MoraviaPharm  údaje zpracovává

Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonných důvodů, na jejichž základě MoraviaPharm  plní svou funkci. Mnohé údaje musí být následně zpracovávány pro účely archivace.


Jak dlouho jsou údaje uchovávány

MoraviaPharm uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou blíže specifikuje zákonná norma, podle které jsou informace zpracovávány. Pokud tato doba není obsažena v právní normě, řídí se MoraviaPharm skartačním plánem v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Při nakládání s osobními údaji ctí MoraviaPharm pravidla datové minimalizace a nezbytnou časovou omezenost uchovávání.


Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání osobních údajů MoraviaPharm  vyžaduje z důvodu zpracování nezbytného pro splnění právních povinností, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo plnění smlouvy. V těchto případech je předání osobních údajů povinné.


Zdroje osobních údajů

MoraviaPharm  zpracovává především údaje, které mu poskytují subjekty údajů. V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování osobních údajů nezbytné, doplňuje tyto údaje o data z dalších zdrojů, a to ze základních registrů nebo veřejných rejstříků, stanoví-li tak právní předpis.


Příjemci osobních údajů

MoraviaPharm  poskytuje osobní údaje státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, apod.


Práva subjektu údajů

Informaci o tom, zda a jaké osobní údaje MoraviaPharm  zpracovává o konkrétním subjektu údajů, si může tento subjekt vyžádat na základě žádosti.
V rámci MoraviaPharm může subjekt údajů uplatnit svá práva prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, který je povinen zpracovávat podněty a žádosti související s ochranou osobních údajů.

Právo na přístup může být omezeno zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví, know-how a z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob; a dále v případech, kdy by byl přístup k údajům omezen zvláštním právním předpisem.

Další práva subjektů údajů ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

 • požadovat přístup k osobním údajům, přičemž práva třetích stran však nesmí být dotčena;
 • žádat jejich opravu, případně doplnění;
 • žádat o omezení jejich zpracování;
 • kdykoli vznést námitku proti jejich zpracování;
 • žádat výmaz;
 • požadovat přenositelnost;
 • podat stížnost na zpracování u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Veškeré žádosti jsou evidovány v registru žádostí subjektů údajů, včetně popisu způsobu jejich řešení.
V souvislosti s těmito právy platí, že:

 • v případě opětovné žádosti o informace či další úkony má MoraviaPharm právo účtovat poplatek dle administrativních nákladů;
 • MoraviaPharm má právo odmítnout vyhovět žádostem v případě, že subjekt údajů prokazuje svou totožnost nedostatečně;
  • Totožnost lze prokázat:
   • při osobním doručení listinné žádosti, prokázáním se pomocí platného identifikačního dokladu;
   • doručením listinné žádosti opatřené úředně ověřenou pravostí podpisu;
   • doručením e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem žadatele;
   • zasláním žádosti datovou schránkou z datové schránky žadatele.
  • ne všem právům musí MoraviaPharm vyhovět, např. nemůže provést výmaz, jelikož osobní údaje zpracovává z důvodů daných zmíněnými zákony;
  • pověřenec poskytuje informace bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce. Lhůtu je nicméně možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.


Kontaktní údaje

Správce:
MoraviaPharm, s.r.o.
Hlavní 79
739 11 Frýdlant n.O.
Telefon: 558 431 631
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 2qjq5r
IČ: 27855392
www.moraviapharm.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
MoraviaPharm s.r.o.
Mgr. Martina Kaňoková
Hlavní 79
739 11  Frýdlant n.O.
Telefon: + 420 558 431 631
Mobil: + 420 736 680 834
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dozorový úřad: 
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: + 420 234 665 111
www.uoou.cz
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Zeptejte se nás!

Nenašli jste potřebné informace na našem webu? Máte zájem o další informaci nebo potřebujete poradit v konktrétním zdravotním problému nebo vás zajímají informace o našich službách?

Neváhejte a zanechte nám vzkaz, my vám odpovíme.

Máte zájem o newsletter?

Zanechte nám Váš e-mail, budete dostávat informace o nejnovějších akcích a slevách.

Napište nám!